הכנת בקשות לקבלת היתרי פליטה

תיאור

היתר פליטה לאוויר

לכל המפעלים שהוגדרו בתוספת השלישית לחוק תהיה החובה להצטייד בהיתר פליטה כתנאי להמשך פעילותם, ותהיה עליהם החובה לחדשו כל 7 שנים. הבקשה להיתר הפליטה מורכבת מסקרים שונים, ביניהם סקר תהליכים, סקר פליטות, סקרי סביבה, סקרי עמידה מול BAT (Best Available Technology) ועוד.

הכנת הבקשה לקבלת היתר הפליטה מתבצעת על פי ההנחיות להגשת מסמך מידע לצורך הסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית) (ספטמבר 2014) ובהתאם לסעיף 9(א) לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש”ע-2010 וההנחיות להגשת מידע נוסף לצורך הסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית).
הבקשה מורכבת מהחלקים הבאים:
•    מידע כללי על מקור הפליטה (האתר).
•    סקר תהליכים.
•    סקר פליטות.
•    סקר פערים לעומת ה-BAT ) BAT GAP ANALYSIS).
•    הכנת תכנית לסגירת פערים, יישום ה-BAT והפחתת פליטות.
•    סקר סביבתי למזהמי אוויר.
•    סקר סביבתי למזהמי שפכים.

הכנת הבקשה כוללת את הכנת כל המסמכים ומילוי הטפסים הרלוונטיים.
א.ב.פ הנדסת אוורור וכימיה בעלת נסיון של שנים במניעת זיהום אוויר. מתוך הבנה עמוקה של החוק נסייע לך כמנהל המפעל להכין את המפעל להתמודדות עם השלכות חוק אוויר נקי תוך עמידה בכל דרישות המשרד לאיכות הסביבה ושמירה על מסגרת תקציבית קפדנית.

מידע נוסף:

הנחיות הממונה להגשת בקשה להיתר פליטה – גרסה 4

5/5 - (1 vote)