[URISP id=1547]

המזהמים הנפלטים לאוויר בתעשיית האלקטרוניקה הינם בעיקר חומר אורגניים נדיפים (VOC) שמקורם בסולבנטים הנמצאים בשימוש בתעשייה או פליטות של אדי חומצות מתהליכי הצריבה של החלקים. כמו כן , ישנן מזהמים מסוג בדיל עופרת שנפלטים מהתהליך ביצוע הלחמות של מעגלים וציוד אלקטרוניקה.

מהנדסי החברה מכמתים את קצב פליטת המזהמים על פי מקורות ספרותיים או בעזרת ביצוע דיגום לזרם הגזים. לאחר קביעת קצב הפליטה  תוגדר מערכת הטיפול שתספק את יחס עלות תועלת האופטימלי לזרם גזי הפליטה.

כמו כן חברתנו מציעה מגוון פתרונות ליניקה מתהליכי ההלחמות לשמירה על איכות האוויר בסביבת העבודה של העובדים.

חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מציעה שרותי אחזקה למגוון המערכות שהיא מייצרת או שיוצרו על ידי המתחרים הכוללות בדיקות תקופתיות, אספקת חלקי חילוף, ביצוע אחזקה מונעת וכו’.