סקרי BAT GAP לסוגי תעשיה שונים

תיאור

BAT- Best Available Techniques

עקרון הBAT – על המפעל להוכיח שהטכניקות בהן הוא משתמש הן היעילות ביותר הקיימות להפחתת הזיהום הנפלט כתוצאה מהפעילויות המבוצעות בחצר המפעל. יש לציין, כי העיקרון מתייחס לא רק לשיטה היעילה ביותר, אלא גם לאפשרות ליישמה במפעל. שני התנאים יחד שומרים מקום לפרשנות.

טכניקות ה-BAT מוגדרות על ידי מסמכי ייחוס (BREFs) – המפורסמים על ידי האיחוד הארופי, ומעודכנים מעת לעת. מסמכים אלו מכוונים הן את הרשויות והן את התעשיות ביישום הדירקטיבה.
קיימת משמעות כלכלית רחבה לדרישה ליישום ה-BAT, ונדרשת בחינה מקצועית של האפשרויות ליישום הטכניקות המיטביות על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה מחד, ולא לחרוג ממסגרות תקציביות מאידך.

הסקר מבוצע ומיועד לבחון את עמידת המפעל בדרישות ה- BAT (Best available technique) – הטכניקה המיטבית הזמינה. הבחינה מתבצעת אל מול מסמכי ה- BAT הרלוונטיים לפעילות המפעל.
במידה ויימצאו סעיפים רלוונטיים שבהם המפעל אינו עומד בדרישות ה-BAT יש צורך בהכנת תכנית לסגירת פערים. אנו נמליץ על ביצוע השינויים הדרושים שיביאו את המפעל לכדי עמידה ב-BAT.

מסמכים רלבנטיים:
לינק לפרסום מסמכי הייחוס.
סרטון הסבר על יישום טכניקות ה-BAT ברישוי המשרד להג”ס.

5/5 - (1 vote)