סקר קרקע היסטורי

תיאור

מניעת זיהומי קרקע
בשנים האחרונות גוברת המודעות לזיהום קרקעות וננקטים צעדי רגולציה ואכיפה בנושא.
לאחרונה פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך שכותרתו “עקרונות המדיניות של המשרד בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע”. כחלק ממדיניות זו יתבקשו המפעלים הרלוונטייים לבצע סקר קרקע היסטורי.
הסקר מיועד לבחון את הפוטנציאל להיווצרות זיהומי קרקע ומי תהום בשטח אתר המפעל, כתוצאה מהפעילות המתרחשת בו.
הסקר מורכב מהחלקים הבאים:
•    תיאור סביבת אתר המפעל.
•    תיאור היסטורי של המפעל וסביבתו.
•    מידע טופוגרפי, גיאולוגי והידרוגיאולוגי על המפעל וסביבתו.
•    סקירת תהליכי הייצור הקיימים במפעל והתשתיות המשמשות בו.
•    המלצות לביצוע שינויים, במידת הצורך.

א.ב.פ מציעה ליווי אישי ומקצועי לאורך כל תהליך הכנת הסקר, מהגעה של מהנדס לאתר המפעל לביצוע סיורים בשטח, איסוף נתונים, זיהוי מקורות תורפה פוטנציאליות ועד הכנת הסקר והגשתו.

מידע נוסף:

הנחיות להכנת סקר היסטורי

Rate this post