סקרי סיכונים ומרחקי הפרדה

תיאור

הפחתת החשיפה של האוכלוסיה והסביבה לחומרים מסוכנים

הסקר מיועד לבחון את עמידת המפעל בדרישות לשמירת מרחקי ההפרדה מרצפטורים ציבוריים, בהתאם לחומרים המסוכנים המשמשים בו ולהשפעתם הפוטנציאלית על הסביבה. במהלך השנים האחרונות, כתוצאה מיישום המדיניות למרחקי הפרדה חל שיפור משמעותי ברמת הבטיחות לסביבה ולציבור בישראל בשל התקנת אמצעי בטיחות, שיפור טכנולוגיות, הקטנת כמויות של חומרים מסוכנים ואף שימוש בחומרים בעלי סיכון נמוך יותר לסביבה ולציבור במקום חומרים אחרים שהיו מסוכנים יותר. שיפורים אלה הביאו להקטנת מרחקי ההפרדה הנדרשים ממקורות סיכון באופן משמעותי. סקר סיכונים ומרחקי הפרדה נעשה עבור מצבים קיימים ו/או מצבים נדרשים מתוך שלבי תכנון של מקורות חדשים.

חברת א.ב.פ. הנדסת כימיה ואוורור בע”מ תבצע עבודה הכוללת:
•    הגדרת האתרים בקרבת המפעל שמוגדרים כרצפטורים ציבוריים.
•    קביעת מרחקי ההפרדה הדרושים על פי ההנחיות, בהתאם לחומרים המסוכנים המשמשים במפעל.
•    שימוש במודל ייעודי, בהתאם לצורך.
•    בחינת עמידת המפעל במרחקים הדרושים.
•    המלצה על התאמת אמצעי מיגון, במידה ונמצא כי המפעל איננו עומד במרחקים הדרושים.

כמו כן יערך סקר סיכונים איכותי לצמצום זיהומים סביבתיים, אירועים בטיחותיים ובריאותיים.  

מסמכים רלוונטיים:

חריגים למדידת מרחק הפרדה מגבול המגרש, ינואר 2016.
 חוזר מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה בנושא מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים, מאי 2020.

Rate this post